alterrebbe.org

Click on the volume, choose the סימנים you wish to take, then click "Commit".

תבחרו את החלק ואת הסימנים שברצונכם להשתתף בחלוקה, לאחרי שבחרתם הקליקו "מקבל"

חלק א' - אורח חיים (הליכות היום, תפילה וסעודה) 41%

הלכות השכמת הבוקר - מהדורא תניינא נחלקו

הלכות הנהגת אדם בבוקר - מהדורא קמא נחלקו

הלכות נטילת ידיים נחלקו

הלכות ציצית נחלקו

הלכות תפילין נחלקו

הלכות ברכות השחר58%

הלכות קריאת שמע6%

הלכות תפלה21%

הלכות נשיאת כפיים

הלכות נפילת אפיים

הלכות תלמוד תורה נחלקו

הלכות משא ומתן

הלכות נטילת ידיים לסעודה נחלקו

הלכות בציעת הפת

הלכות ברכות שבסעודה

הלכות מים אחרונים נחלקו

הלכות ברכת המזון5%

הלכות ברכת הפירות20%

סדר ברכות הנהנין8%

חלק ב' - אורח חיים (הלכות שבת, הלכות עירובין) 32%

הלכות שבת51%

הלכות עירובין

הלכות עירובי תחומין

חלק ג' - אורח חיים (הלכות פסח) 11%

הלכות פסח11%

חלק ד' - אורח חיים (הלכות יו"ט ומועדי תשרי)  0%

הלכות יום טוב

הלכות ראש השנה

הלכות יום הכיפורים

הלכות סוכה

הלכות לולב

חלק ה' - יורה דעה (הלכות נדה, והלכות שחיטה) 28%

הלכות שחיטה

הלכות טריפות

הלכות רבית והלכות עיסקא

הלכות נדה33%

הלכות תלמוד תורה נחלקו

חלק ו' - חושן משפט (דיני ממנות, נזקים וכו')  8%

הלכות הלוואה

הלכות עדות ושטרות ושלישות

הלכות מכירה ומתנה ושליח ואפוטרפוס

הלכות אונאה וגניבת דעת נחלקו

הלכות מדות ומשקלות והפקעת שערים

הלכות מציאה ופקדון

הלכות עוברי דרכים וצער בעלי חיים

הלכות הפקר והשגת גבול

הלכות גזילה וגניבה

הלכות נזקי ממון

הלכות נזקי גוף ונפש ודיניהם

הלכות שמירת גוף ונפש ובל תשחית

הלכות הלכות שאלה ושכירות וחסימה