alterrebbe.org

Click on the volume, choose the סימנים you wish to take, then click "Commit".

תבחרו את החלק ואת הסימנים שברצונכם להשתתף בחלוקה, לאחרי שבחרתם הקליקו "מקבל"

חלק א' - אורח חיים (הליכות היום, תפילה וסעודה)  1%

הלכות השכמת הבוקר - מהדורא תניינא25%

הלכות הנהגת אדם בבוקר - מהדורא קמא

הלכות נטילת ידיים

הלכות ציצית

הלכות תפילין

הלכות ברכות השחר

הלכות קריאת שמע

הלכות תפלה

הלכות נשיאת כפיים

הלכות נפילת אפיים

הלכות תלמוד תורה

הלכות משא ומתן

הלכות נטילת ידיים לסעודה

הלכות בציעת הפת

הלכות ברכות שבסעודה

הלכות מים אחרונים

הלכות ברכת המזון

הלכות ברכת הפירות

סדר ברכות הנהנין

חלק ב' - אורח חיים (הלכות שבת, הלכות עירובין)  1%

הלכות שבת2%

הלכות עירובין

הלכות עירובי תחומין

חלק ג' - אורח חיים (הלכות פסח)  0%

הלכות פסח

חלק ד' - אורח חיים (הלכות יו"ט ומועדי תשרי)  0%

הלכות יום טוב

הלכות ראש השנה

הלכות יום הכיפורים

הלכות סוכה

הלכות לולב

חלק ה' - יורה דעה (הלכות נדה, והלכות שחיטה)  0%

הלכות שחיטה

הלכות טריפות

הלכות רבית והלכות עיסקא

הלכות נדה

הלכות תלמוד תורה

חלק ו' - חושן משפט (דיני ממנות, נזקים וכו')  0%

הלכות הלוואה

הלכות עדות ושטרות ושלישות

הלכות מכירה ומתנה ושליח ואפוטרפוס

הלכות אונאה וגניבת דעת

הלכות מדות ומשקלות והפקעת שערים

הלכות מציאה ופקדון

הלכות עוברי דרכים וצער בעלי חיים

הלכות הפקר והשגת גבול

הלכות גזילה וגניבה

הלכות נזקי ממון

הלכות נזקי גוף ונפש ודיניהם

הלכות שמירת גוף ונפש ובל תשחית

הלכות הלכות שאלה ושכירות וחסימה