alterrebbe.org

Click on the volume, choose the סימנים you wish to take, then click "Commit".

תבחרו את החלק ואת הסימנים שברצונכם להשתתף בחלוקה, לאחרי שבחרתם הקליקו "מקבל"

חלק א' - אורח חיים (הליכות היום, תפילה וסעודה)100%

הלכות השכמת הבוקר - מהדורא תניינא נחלקו

הלכות הנהגת אדם בבוקר - מהדורא קמא נחלקו

הלכות נטילת ידיים נחלקו

הלכות ציצית נחלקו

הלכות תפילין נחלקו

הלכות ברכות השחר נחלקו

הלכות קריאת שמע נחלקו

הלכות תפלה נחלקו

הלכות נשיאת כפיים נחלקו

הלכות נפילת אפיים נחלקו

הלכות תלמוד תורה נחלקו

הלכות משא ומתן נחלקו

הלכות נטילת ידיים לסעודה נחלקו

הלכות בציעת הפת נחלקו

הלכות ברכות שבסעודה נחלקו

הלכות מים אחרונים נחלקו

הלכות ברכת המזון נחלקו

הלכות ברכת הפירות נחלקו

סדר ברכות הנהנין נחלקו

חלק ב' - אורח חיים (הלכות שבת, הלכות עירובין)  2%

הלכות שבת3%

הלכות עירובין

הלכות עירובי תחומין

חלק ג' - אורח חיים (הלכות פסח)  0%

הלכות פסח

חלק ד' - אורח חיים (הלכות יו"ט ומועדי תשרי)  0%

הלכות יום טוב

הלכות ראש השנה

הלכות יום הכיפורים

הלכות סוכה

הלכות לולב

חלק ה' - יורה דעה (הלכות נדה, והלכות שחיטה)  0%

הלכות שחיטה

הלכות טריפות

הלכות רבית והלכות עיסקא

הלכות נדה

הלכות תלמוד תורה

חלק ו' - חושן משפט (דיני ממנות, נזקים וכו')  0%

הלכות הלוואה

הלכות עדות ושטרות ושלישות

הלכות מכירה ומתנה ושליח ואפוטרפוס

הלכות אונאה וגניבת דעת

הלכות מדות ומשקלות והפקעת שערים

הלכות מציאה ופקדון

הלכות עוברי דרכים וצער בעלי חיים

הלכות הפקר והשגת גבול

הלכות גזילה וגניבה

הלכות נזקי ממון

הלכות נזקי גוף ונפש ודיניהם

הלכות שמירת גוף ונפש ובל תשחית

הלכות הלכות שאלה ושכירות וחסימה