...

Click on the volume, choose the סימנים you wish to take, then click "Commit".

תבחרו את החלק ואת הסימנים שברצונכם להשתתף בחלוקה, לאחרי שבחרתם הקליקו "מקבל"

חלק א' - אורח חיים (הליכות היום, תפילה וסעודה)100%

הלכות השכמת הבוקר - מהדורא תניינא נחלקו

הלכות הנהגת אדם בבוקר - מהדורא קמא נחלקו

הלכות נטילת ידיים נחלקו

הלכות ציצית נחלקו

הלכות תפילין נחלקו

הלכות ברכות השחר נחלקו

הלכות קריאת שמע נחלקו

הלכות תפלה נחלקו

הלכות נשיאת כפיים נחלקו

הלכות נפילת אפיים נחלקו

הלכות תלמוד תורה נחלקו

הלכות משא ומתן נחלקו

הלכות נטילת ידיים לסעודה נחלקו

הלכות בציעת הפת נחלקו

הלכות ברכות שבסעודה נחלקו

הלכות מים אחרונים נחלקו

הלכות ברכת המזון נחלקו

הלכות ברכת הפירות נחלקו

סדר ברכות הנהנין נחלקו

חלק ב' - אורח חיים (הלכות שבת, הלכות עירובין) 72%

הלכות שבת98%

הלכות עירובין27%

הלכות עירובי תחומין38%

חלק ג' - אורח חיים (הלכות פסח) 86%

הלכות פסח86%

חלק ד' - אורח חיים (הלכות יו"ט ומועדי תשרי) 46%

הלכות יום טוב74%

הלכות ראש השנה5%

הלכות יום הכיפורים14%

הלכות סוכה נחלקו

הלכות לולב14%

חלק ה' - יורה דעה (הלכות נדה, והלכות שחיטה) 68%

הלכות שחיטה29%

הלכות טריפות25%

הלכות רבית והלכות עיסקא נחלקו

הלכות נדה נחלקו

הלכות תלמוד תורה נחלקו

חלק ו' - חושן משפט (דיני ממנות, נזקים וכו')100%

הלכות הלוואה נחלקו

הלכות עדות ושטרות ושלישות נחלקו

הלכות מכירה ומתנה ושליח ואפוטרפוס נחלקו

הלכות אונאה וגניבת דעת נחלקו

הלכות מדות ומשקלות והפקעת שערים נחלקו

הלכות מציאה ופקדון נחלקו

הלכות עוברי דרכים וצער בעלי חיים נחלקו

הלכות הפקר והשגת גבול נחלקו

הלכות גזילה וגניבה נחלקו

הלכות נזקי ממון נחלקו

הלכות נזקי גוף ונפש ודיניהם נחלקו

הלכות שמירת גוף ונפש ובל תשחית נחלקו

הלכות הלכות שאלה ושכירות וחסימה נחלקו