...

Click on the volume, choose the סימנים you wish to take, then click "Commit".

תבחרו את החלק ואת הסימנים שברצונכם להשתתף בחלוקה, לאחרי שבחרתם הקליקו "מקבל"

חלק א' - אורח חיים (הליכות היום, תפילה וסעודה) 84%

הלכות השכמת הבוקר - מהדורא תניינא נחלקו

הלכות הנהגת אדם בבוקר - מהדורא קמא נחלקו

הלכות נטילת ידיים נחלקו

הלכות ציצית נחלקו

הלכות תפילין נחלקו

הלכות ברכות השחר נחלקו

הלכות קריאת שמע נחלקו

הלכות תפלה נחלקו

הלכות נשיאת כפיים67%

הלכות נפילת אפיים נחלקו

הלכות תלמוד תורה נחלקו

הלכות משא ומתן נחלקו

הלכות נטילת ידיים לסעודה נחלקו

הלכות בציעת הפת67%

הלכות ברכות שבסעודה60%

הלכות מים אחרונים

הלכות ברכת המזון35%

הלכות ברכת הפירות90%

סדר ברכות הנהנין

חלק ב' - אורח חיים (הלכות שבת, הלכות עירובין) 58%

הלכות שבת83%

הלכות עירובין

הלכות עירובי תחומין85%

חלק ג' - אורח חיים (הלכות פסח)100%

הלכות פסח נחלקו

חלק ד' - אורח חיים (הלכות יו"ט ומועדי תשרי) 66%

הלכות יום טוב3%

הלכות ראש השנה נחלקו

הלכות יום הכיפורים נחלקו

הלכות סוכה נחלקו

הלכות לולב נחלקו

חלק ה' - יורה דעה (הלכות נדה, והלכות שחיטה) 52%

הלכות שחיטה

הלכות טריפות

הלכות רבית והלכות עיסקא

הלכות נדה נחלקו

הלכות תלמוד תורה נחלקו

חלק ו' - חושן משפט (דיני ממנות, נזקים וכו') 92%

הלכות הלוואה נחלקו

הלכות עדות ושטרות ושלישות נחלקו

הלכות מכירה ומתנה ושליח ואפוטרפוס נחלקו

הלכות אונאה וגניבת דעת נחלקו

הלכות מדות ומשקלות והפקעת שערים נחלקו

הלכות מציאה ופקדון נחלקו

הלכות עוברי דרכים וצער בעלי חיים

הלכות הפקר והשגת גבול נחלקו

הלכות גזילה וגניבה נחלקו

הלכות נזקי ממון נחלקו

הלכות נזקי גוף ונפש ודיניהם נחלקו

הלכות שמירת גוף ונפש ובל תשחית נחלקו

הלכות הלכות שאלה ושכירות וחסימה נחלקו